Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju
University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Pedagogy

MORENEC

Opći cilj projekta je doprinijeti sistematizaciji postojećih i kreiranju novih znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne isključenosti djece (RSI) rane i predškolske dobi, kao temeljima planiranja, razvoja i evaluacije učinkovitosti odgojno-obrazovnih metoda, strategija i programa usmjerenih obiteljima i djeci rane i predškolske dobi. Realizacija ovog cilja pretpostavka je daljnjeg osnaživanja ustanova RPOO u ostvarivanju razvojnih prava djece u RSI jer njegovi specifični ciljevi obuhvaćaju:

  1. analizu etioloških i fenomenoloških aspekata RSI djece rane i predškolske dobi uključene u ustanove RPOO u Hrvatskoj
  2. utvrđivanje udjela djece u RSI među korisnicima RPOO u RH, s obzirom na njihov udio u populaciji
  3. analizu kvalitete pedagoške prakse stručnih djelatnika u ustanovama RPOO, s obzirom na kompetencije za prepoznavanje i primjeren odgovor na potrebe djece u RSI
  4. analizu dostupnih mjera potpore obiteljima i djeci u RSI
  5. utvrđivanje prepreka, uskog grla i mogućnosti (prilika) koje ograničavaju ili podržavaju pristupačnost kvalitetnog RPOO djeci u RSI

The main objective of the project is to contribute to the systematisation of current and the development of new scientifically based knowledge on etiological, phenomenological and intervention aspects of risks of social exclusion (RSE) in early and preschool age children, thus providing a basis for the planning, development and evaluation of the effectiveness of educational methods, strategies and programmes targeting families and children of early childhood and preschool age. Achieving this objective is an important prerequisite for further empowering ECEC institutions to fulfil the developmental rights of children at RSE, as the specific objectives are:

  1. analysis of the etiological and phenomenological aspects of the RSE of children of early and preschool age among users of ECEC in Croatia
  2. determination of the proportion of children at RSE in the total population
  3. quality analysis of the pedagogical practises of ECEC staff in terms of their ability to identify and respond appropriately to the needs of children at RSE
  4. analysis of available educational support and professional treatment measures for families and children at RSE
  5. identify barriers, bottlenecks and opportunities that limit or support the availability of quality ECEC for children at RSE